ترمز دیسکی اکثر خودروهای مدرن دارای ترمزهای دیسکی در چرخ های جلویی هستند. و برخی نیز دارای دیسک ترمز در هر چهار […]