خودروهای بدون سرنشین امروزه بسیاری از خودروهای بدون سرنشین و بدون کنترل انسان و فقط با یک کامپیوتر هوشمند اداره می شوند. […]