عواقب خواب آلودگی در رانندگی

عواقب خواب آلودگی راننده

خستگی و خواب آلودگی راننده مي تواند برهوشياری و در نتيجه بر عملكرد شناختی رانندگان تاثير منفی بگذارد. تصادفات رانندگی به علت …

عواقب خواب آلودگی راننده ادامه مطلب »