شماره تماس اضطراری تــماس با امداد 1593 امداد خودرو میمه – خودرو بر میمه – حمل خودرو میمه – ماشین بر میمه […]