تــماس با امداد 1593 شماره تماس اضطراری امداد خودرو قيدار – خودرو بر قيدار – حمل خودرو قيدار – ماشین بر قيدار […]