خستگی و خواب آلودگی راننده مي تواند برهوشياری و در نتيجه بر عملكرد شناختی رانندگان تاثير منفی بگذارد. تصادفات رانندگی به علت […]