امضای تفاهم همکاری امدادخودرو و دانشگاه فنی حرفه ای

همکاری بین امداد خودرو و دانشگاه فنی حرفه ای

همکاری بین امداد خودرو و دانشگاه فنی حرفه ای همکاری بین امداد خودرو و دانشگاه فنی حرفه ای: امضای همکاری تفاهم نامه …

همکاری بین امداد خودرو و دانشگاه فنی حرفه ای ادامه مطلب »