تــماس با امداد 1593 شماره تماس اضطراری امداد خودرو سقز – خودرو بر سقز – حمل خودرو سقز – ماشین بر سقز […]