تــماس با امداد 1593 شماره تماس اضطراری امداد خودرو هرات – خودرو بر هرات – حمل خودرو هرات – ماشین بر هرات […]