تــماس با امداد 1593 شماره تماس اضطراری امداد خودرو صحنه – خودرو بر صحنه – حمل خودرو صحنه – ماشین بر صحنه […]