شماره تماس اضطراری تــماس با امداد 1593 امداد خودرو خمینی شهر – خودرو بر خمینی شهر – حمل خودرو خمینی شهر – […]