اجزای موتور خودرو از دید علم مکانیک می‌توان برای خودرو یک تعریف جامع‌تر نیز بیان کرد و طبق آن خودرو را یک […]